1-Kesin hesabı bağlanmış, kesin kabulü ve kesin kabul noksanlıkları ikmal edilmiş inşaat işlerinin müteahhit firmalarınca S.S.K’dan getirilen ilişiksiz belgeleri ile vergi dairesinden getirilen vergi borcunun kalmadığına dair belgeleri incelemek, uygun görülmesi halinde kesin teminatı müteahhit firmaya iade etmek.
2-Başkanlığımızca yapılan ihalelerde geçici ve kesin teminat işlemlerini yapmak.
3-Avans talebinde; müteahhit firma ile yapılan sözleşmede yazılı avans oranından ödeme yapılması için bankaya talimat yazarak avansın ödenmesini sağlamak.
4-Tasdik edilmiş hakediş ödeme raporuna istinaden bankaya talimat yazarak hakedişin ödenmesini sağlamak.
5-Başkanlığımızca yaptırılan proje ve yapım işleriyle ilgili, İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından Başkanlığımız hesabına gönderilen ödenek miktarı kadar yatırım hesabı açmak ve bu bedelin faizlendirilmesi için proje veya yapım işinin tamamlanma süresini dikkate alarak; Repo, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili veya Vadeli Hesapta değerlendirilmesini sağlamak.Gerekmesi halinde İşyurtları Kurumuna iade etmek.
6-Proje veya yapım işi ihalelerinde dosya satışından elde edilen gelir ile Kamu İhale Bülteni ve Yerel Gazete ilan masrafları ile muhtelif kırtasiye masraflarının karşılanmasını sağlamak.
7-Proje ve yapım işi ihalelerinde sözleşme imzalanmasını müteakip noter tasdiklerini yaptırmak,vergi dairesi,SSK vb.gibi Kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak.
8-Proje ve yapım işi ihalelerinde sözleşme imzalanmasını müteakip vergi ve harçların müteahhit firma tarafından ilgili yerlere ödenmesini sağlamak.
9-Kamu İhale Kanunu gereği, Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl belirlenen miktar üzerinde sözleşme bedeli olan ihalelerde sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu katkı payının müteahhit firma tarafından ilgili kuruma yatırılmasını sağlamak.
10-2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatına istinaden Başkanlığımız Analitik Bütçesini hazırlamak, ilgili kurumlardan onayını sağlamak amacıyla APK nezdinde gerekli yazışmaları yapmak.
11-Başkanlığımız Analitik Bütçesinin yıl içinde uygulanmasını sağlamak, takibini yapmak, yıl sonu izah namelerini hazırlayarak ilgili kurumlara iletmek.
12-Başkanlığımız Bütçesinin hazırlanmasında ilgili birim ile koordineli çalışmak.
13-Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.C. Adalet Bakanlığı
TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
©2004 Tüm Hakları Saklıdır
WEBMASTER