1-Başkanlığın Bilgi Sistem çalışmalarını planlamak,kurmak ve yönetmek,
2-Başkanlığımız bünyesinde ihtiyaç duyulan Programları karşılamak için teknik şartname hazırlamak, yazılımlarını yapmak veya yaptırmak,
3-Başkanlığımız masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tarayıcı, projektör, yazıcı, kurulu network sisteminin ve benzeri araçların sorunsuz çalışmalarını temin etmek, bu konuda imkanlar ve yetkiler ölçüsünde teknik destek sağlamak,
4-Başkanlığın ihtiyaçlarını karşılayacak etkin ve güvenli bilgisayar sistemleri ile hizmetleri sağlamak,
5-Donanım,yazılım ve iletişim teknolojisindeki gelişmeleri takip etmek, araştırma,geliştirme,değerlendirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak,
6-Başkanlık hizmetleri ile ilgili konularda iletişim araçlarını kullanarak yayım yapmak,
7-Başkanlığımız internet sitesini güncellemek ve geliştirmek,
8-Başkanlıkça önemli bulunan fotoğraf, ses ve video gibi kayıtların arşivini almak ve bu konuda gerekli teknik desteği sağlamak,
9-Başkanlık şubelerinde yapılamayan film montajı ve sunum işlemleri ile kapak ve belge tasarımlarını hazırlamak,
10-Başkanlığın Bilgi Sisteminin yeniden yapılandırılması,Karar Destek ve Yönetim bilgi Sistemlerinin oluşturulması ve işletilmesini sağlamak,
11-Bilgi Sistemleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda,Başkanlık   Birimlerine danışmanlık hizmetleri vermek,
12-Başkanlık bilgi sistem standartlarını belirleyip, bunların uygulanmasını sağlamak,
13-Bilgi İşlem Hizmetlerinin etkin,verimli,süratli ve koordineli yürütülmesi açısından gerekli önlemleri almak,denetim ve düzenlemeleri yapmak,
14-Network, bilgisayar ağlarının oluşumu ve işletilmesi konusunda Başkanlığın vereceği görev ve hizmetleri yürütmek,
15-Başkanlık Bilgi sistemlerinde her türlü yetki,sorumluluk, güvenlik ve gizliliği sağlama, bununla ilgili tedbirleri almak ve uygulamak,
16-Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak,
17-Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Başkanlık bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
18-Kullanıcı birimlerden ek bilgi işlem isteklerini değerlendirmek, donanım,yazılım ve iletişim konularında ihtiyaçları tespit etmek,
19-Başkanlık personelini eğitmek,geliştirmek ve bu hususda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,
20-Başkanlık şubelerinde, UYAP ile kurulan sistem dışındaki bilgisayarlarda bulunan verilerin yedeklerini almak,
21-Uyap Kapsamında Bakanlık Makamınca verilen Muayene Kabul Komisyonlarında görev yapmak ve görüş bildirmek,
22-Uyap kapsamında Başkanlık personelini kullanılacağı yazılımlar hususunda eğitmek ve teknik destek sağlamak,
23-Başkanlığımız ile ilgili e-postaları takip ederek bunların cevaplarını ilgililere göndermek veya gönderilmesini sağlamak,
24-Bilgi işlem sahasını ilgilendiren konularda yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek konferans, seminer, toplantı, sempozyum,fuar ve benzeri organizasyonlara katılmak,
25-İlgili mevzuat ve Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak ile görevlidir.


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.C. Adalet Bakanlığı
TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
©2004 Tüm Hakları Saklıdır
WEBMASTER