Adalet Hizmet Binalarımızda çağın gelişmelerine uygun, kaliteli ve iyi işleyen yargı bakımından gerekli olan fiziki mekanların oluşturulmasını sağlamak, halen hükümet konaklarının zemin katlarında veya şehir içerisindeki apartman dairelerinde çok olumsuz şartlar altında hizmet vermeye çalışan adliyeler yerine günümüz şartlarına uygun ve gelecekteki ihtiyacı karşılayacak nitelikte yeni ve modern Adliye Binaları inşa etmek,

Kullanım ömrünü doldurmuş ve fiziki şartları itibariyle eğitim ve iyileştirmenin yapılmadığı cezaevlerinin yerine uluslar arası normlara uygun modern cezaevleri inşa etmek, hükümlülerin çağdaş yöntemlerle eğitilerek topluma kazandırılmaları amacıyla özel yaşam alanları, sosyal , kültürel ve sportif faaliyet alanları sunmak, koğuş sisteminin yarattığı zaafiyetleri önlemek için oda sistemine geçişi sağlayarak cezaevlerimizi fiziki anlamda yeniden yapılandırmakdır.
Teknik İşler Dairesi Başkanlığı gelişen Türkiye şartlarında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarının yoğun talep ve ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla, gündeme gelen hizmet binası, personel lojmanı ve bunlar için gerek görülen arsa ve arazilerin teminiyle ilgili işlemlerin; müstakil bir birim olarak daha hızlı ve etkin bir biçimde yürütülebileceği düşüncesiyle, 25.06.1992 tarihinde çıkarılan 204/8 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmuştur.
A.Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek,

B.Bakanlığa ait bina ve tesislerin; ilgisine göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü veya İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak tesis, yapım, onarım ve kira işlerine ilişkin program ve projeleri hazırlamak, takip etmek, bunların bakım ve küçük onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

C.(b) bendinde yazılı işlerinin yıllık icra programına alınabilmesi için, belirlenecek arsalara ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanları seçmek,

D.Bakanlıkça verilen benzer görevleri yapmak.


 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.C. Adalet Bakanlığı
TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
©2004 Tüm Hakları Saklıdır
WEBMASTER