1-Yatırım programına alınacak bina ve tesislerin arsa hukuki ve fiziki bilgilerini mahallinde tespit etmek,derlemek ihtiyaç programı ve fizibilite raporunu hazırlamak, gerekli birimlere iletmek.
2-Genel bütçe kapsamında yaptırılacak bina ve tesislerin yatırım programına alınmasına yardımcı olmak, proje ve yapım bedellerini tespit etmek.
3-Yatırım programında yer alan Adalet Hizmet Binası,Lojman binası,Cezaevi ve spor komplekslerinin mimari, statik, tesisat, elektrik olmak üzere avan, kesin ve uygulama projelerini, yapı yaklaşık maliyetlerini, mahal listelerini, teknik şartnamelerini ,detaylarını ve ilerleme yüzdelerini hazırlamak , hazırlatmak ve tasdik etmek.
4-Her türlü yapım,hizmet ve danışmanlık işlerine ait idari, teknik, özel vb. şartnameler ile ihale dosyalarını hazırlamak,, İhale onayını almak,ihale ilanına çıkmak, ihale sonucu sözleşme imzalanmasını müteakip noter tasdikleri, vergi daireleri yazışmaları, SSK yazışmaları vb. işlemler için ilgili birimle koordineli çalışarak ihalenin gerçekleşmesini temin etmek.
5-Proje müelliflerinin hakedişlerini hazırlamak ve tasdik etmek.
6-Yatırım programında yer alan inşaat mahallerinde zemin etüt çalışmalarını yaptırmak,cezaevlerinin ihtiyaçlarına göre gerekirse yer altı kaynaklarından faydalanarak içme ve kullanma suyu temini için etüt ve proje çalışmaları yapmak,yaptırmak.
7-Cumhuriyet Başsavcılıkları,Cezaevi Müdürlükleri ve Bakanlığımıza bağlı birimlerden gelen tadilat ve onarım işlerine ait talepleri değerlendirmek, mahalline giderek incelemelerde bulunmak;tadilat projesi, teknik şartname, yaklaşık maliyet hesabı ve gerekli görülmesi halinde depreme karşı güçlendirme projesi hazırlamak.
8-Bayındırlık İl Müdürlüklerince hazırlanıp Bakanlığımıza gönderilen küçük ve büyük onarım kapsamındaki yapı yaklaşık maliyetlerini Milli Emlak Genel Tebliğine göre inceleyerek değerlendirmek.
9-Satınalınması veya kiralanması düşünülen gayrimenkullerin imar durumu,ölçü,altyapı ve tesisat yönünden kullanım amacına uygunluğunun tespiti ile varsa mevcut proje üzerinden ve statik yönden binayı inceleyerek teknik rapor hazırlamak.
10- Merkez ve Taşra Teşkilatları yapım ve hizmet alımı işlerine ait ihalelerde Başkanlığımız teknik elemanlarını ihale komisyon üyesi olarak görevlendirmek.
11-Fiyat analiz ve tutanaklarını hazırlamak,hazırlatmak, tasdik etmek.
12-İhalesi Başkanlığımızca yapılan yapım ve tadilat işlerine ait süre uzatım talepleri için inceleme komisyonu kurmak,talepleri incelemek,sonuçlandırmak.
13-Gerektiğinde çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği yaparak Dünya ve Türkiye de Cezaevi, Adalet Hizmet Binası ve spor kompleksleri vs.ile ilgili mimari ve teknik gelişmeleri takip etmek teknik literatürleri izlemek,yerli ve yabancı malzemelerin araştırmasını yapmak,konuları ile ilgili eğitim ve fuarlara katılmak.
14-Bakanlık taşınmazlarına ait proje arşivini tesis etmek ve korunmasını sağlamak.
15-Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.C. Adalet Bakanlığı
TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
©2004 Tüm Hakları Saklıdır
WEBMASTER