1-Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatlarının Adliye Hizmet Binası ve lojman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla,2003/39 sayılı Başbakanlık Tasarruf Genelgesi uyarınca gerekli izin alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e (doğrudan temin) maddesine göre, idarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı ve kiralama işlemlerini yapmak.
2-Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatlarından gelen bina tesislerin yapım taleplerini derlemek, yatırım programına alınmak üzere bina ve tesislerin arsasını temin etmek.
3-Bakanlığımızca ihtiyaç duyulan Adliye Binası ve lojmanı için; fiziki konumu uygun bulunan mülkiyeti Hazineye ait binaların veya inşaat yapımına müsait arsaların, kullanım amacına göre Bakanlığımız adına tahsisini sağlamak maksadıyla, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak ve işlemleri sonuçlandırmak.
4-Adli hizmetler veya lojmanlar için Bakanlığımız adına tahsis yoluyla temini yapılan bina ve arsaların; tahsis sürelerinin takibini yapmak ve tahsis süreleri dolmuş ise süre uzatımlarını sağlamak.
5-Kurumumuzun ihtiyacına binaen öngörülen bazı arsa veya binaların; uygunluklarının tespiti halinde, kamulaştırılması veya takas yoluyla temini için ilgili kurumlar nezdinde gerekli yazışmaları yaparak sonuçlandırmak.
6-Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.


 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.C. Adalet Bakanlığı
TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
©2004 Tüm Hakları Saklıdır
WEBMASTER