Erdoğan BÖCEK
Daire Başkanı
RESMİ KURUMLAR
Teknik İşler Dairesi Başkanlığının Kuruluşu, Görev ve Yetkileri:

Giriş:

Avrupa birliğine giriş süreci geçiren ülkemizde hızla gelişen dünya koşullarına karşı yargı faaliyetlerinin büyük çoğunluğu, gerek yapı gerek mefruşat ve gerekse teknik donanım bakımından son derece yetersiz binalarda: Hükümet Konaklarının zemin katlarında; kiralık apartman dairelerinde ya da iş hanlarında yürütülmekteydi. Adalet hizmet binalarıyla bunların tefriş ve donanımı, vatandaşlarımızın hizmete ulaşmadaki kolaylık ve memnuniyeti ile yargı personelinin verimliliği açısından çok önemlidir. Ayrıca yargılamanın kalitesi, ciddiyeti ve saygınlığını artıran en önemli unsurlarından biridir. Bu nedenle, yargı hizmetlerinin sunumundaki kalite ve etkinliğin sağlanması yolunda, Adalet Bakanlığınca yürütülen diğer çalışmaların yanı sıra, hizmet verilen mekanlara da özel bir önem verilmiştir.

Çağdaş ülkelerde devlet gücünün simgelerinden biri olarak kabul edilen Adliye Binaları, bulundukları şehirlerin en görkemli binalarından olup, “Adalet Sarayı” olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizin son yıllarda dünya ile iletişiminin artması, adliyelerin değişimini de zorunlu hale getirmiştir.

Ayrıca Cezaevlerinin yerine uluslararası normlara uygun modern cezaevleri inşa etmek, hükümlülerin çağdaş yöntemlerle eğitilerek topluma kazandırılmaları amacıyla özel yaşam alanları, sosyal , kültürel ve sportif faaliyet alanları sunmak, koğuş sisteminin yarattığı zafiyetleri önlemek için oda sistemine dönüşümü sağlayarak cezaevlerini fiziki anlamda yeniden yapılandırılması zorunluluğu gündeme gelmiştir.


Kanuni Yetki;

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, 25.06.1992 tarihinde çıkarılan 3825 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmuştur.


Görevlerimiz:


Başkanlığımız bünyesinde yürütülen çalışmalarda ana hedef iki başlık altında toplanabilmektedir. Bunlardan ilki Adalet Saraylarımız, diğeri cezaevlerimizdir.
1- Ayrıca Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazilerle ilgili :
a) Satın alınması düşünülen binaların: adalet hizmeti için yeterli olup olmadığı, mimari, statik, mekanik incelemeler yaparak teknik rapor hazırlamak,
b) Kiralanması istenilen taşınmaz mallar ile ilgili hukuki prosedürleri takip ederek sonuçlandırmak,
c) Adalet Bakanlığına ait mevcut veya yapılacak tesislerin bulunduğu arsaların satın alınması halinde; ilgili yetkili kurum/kuruluşlarca yapılan imar planı, imar uygulama işlemlerinin takibini yapmak ve görüş vermek, halihazır ve plankote kontrollerini yapmak, ayrıca arsaların jeolojik etüdü, bölgesel planlama kararları, imar planı, yapılaşma şartları nezdinde inceleme ve araştırma yaparak teknik rapor hazırlamak,

2- Arsa temini işleminin gerçekleşmesi sonunda yıl içerisinde yatırım programı teklifinin düzenlenerek onaya sunmak, Bütçe komisyonunda alınan karar doğrultusunda detay projelerin ve icmalleri hazırlamak,

3- Türkiye şartlarında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarının yoğun talep ve ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla, gündeme gelen hizmet binalarının ve Tesislerin proje ve yapım bedellerini tespit etmek, mimari, statik, tesisat, yapı yaklaşık maliyetlerini, mahal listelerini, teknik şartnamelerini, detaylarını ve ilerleme yüzdelerini hazırlamak, hazırlatmak ve tasdik etmek,

4- Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak ihale yapmak,

5–İhalesi gerçekleştirilen Adalet Binalarının ve tesislerin sözleşmesinin imzalanmasından sonra inşaatın geçici ve kesin kabulünün yapılmasına kadar geçen sürede;
a) Yer teslimini yapmak,
b) İş programını hazırlamak ve bu program dahilinde inşaatın proje, detay, şartname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda yapılmasını teminen, gerekli kontrollük hizmetlerini yapmak, hakediş düzenlemek,
c) İnşaatın fen ve sanat kurallarına uygun olarak süresinde bitirilmesi için her türlü önlemleri almak,

6- Bakanlıkça verilen benzer görevleri yapmak.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. Hazırlayan: Ali Rıza ŞENYURT →WebPortal←